ಮಾಣಿಪ್ಪಾಡಿಯ 'ಮಾಣಿ'ಯಂಗಳೂ, ಒಪ್ಪಣ್ಣನ ಮನೆ ಜೆರಳೆಗಳೂ

ಮಾಣಿಪ್ಪಾಡಿ ಗೊಂತಿದ್ದಲ್ದ? ನೆರೆಕರೆ ಎಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದರೆ ಗೊಂತಿಕ್ಕು. ಕೆಳಾಣ ಬೈಲು ಸಾರಡಿಯ ತೋಡಿಂಗೆ ಇಳುದು ಕೆಳಂತಾಗಿ ನೆಡದರೆ ಎಡಪ್ಪಾಡಿ, ಮೇಗೆ ನೆಡದರೆ ಮಾಣಿಪ್ಪಾಡಿ. ಎಂಗಳ ಊರಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಡಿ-ಗಳೇ ಇಪ್ಪದು. ಪಾಡಿ, ಎಡಪ್ಪಾಡಿ, ಕನ್ನೆಪ್ಪಾಡಿ, ಮಾಯಿಪ್ಪಾಡಿ - ಹಾಂಗೆ ಇದೊಂದು ಮಾಣಿಪ್ಪಾಡಿ. :-)

ಈಗಾಣ ಕಥೆ ಹೇಂಗೇ ಇರಲಿ, ಮೊದಲಾಣದ್ದು ರಜ್ಜ ಹೇಳ್ತೆ.ಮಾಣಿಪ್ಪಾಡಿಯವು ಮದಲಿಂಗೇ ದೊಡ್ಡೋರು. ಮಾಣಿಪ್ಪಾಡಿ ಸುಬ್ರಾಯಜ್ಜ ಹೇಳಿರೆ ಇಡೀ ಊರಿಂಗೆ ಹೆರಿ ತಲೆ. ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕೊ ಅವಕ್ಕೆ. ಶಂಕರ° ಮತ್ತೆ ಮಾಲಿಂಗ° ಹೇಳಿ. ಕೊಡೆಯಾಲಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪ ಸ್ವಂತ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದೊಂಡು ಕಲ್ತದು ಅವು, ಸುಬ್ಬಿ ಅಜ್ಜಿಯ ಕೈ ಅಡಿಗೆ ಉಂಡುಗೊಂಡು. 'ಸುಬ್ಬಿ ಅಜ್ಜಿ ಕೊಡೆಯಾಲಕ್ಕೆ ಹೋದ ಹಾಂಗೆ' ಹೇಳಿ ಗಾದೆ ಆದ್ದು ಅಂಬಗಳೇ. ಕೊಡೆಯಾಲ ಹೆಂಗಿದ್ದಜ್ಜಿ - ಕೆಳಿರೆ 'ಅಗಾಲ ಇದ್ದು' ಹೇಳುಗಡ. ಬಲ್ಮಟದ ಮಾರ್ಗ ಮಾಂತ್ರ ಕಂಡದು ಆ ಅಜ್ಜಿ ಹಾಂಗೆ. ಅದಿರಳಿ. ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ಯಾಭಾಸ ಆದ ಮತ್ತೆ ಶಂಕರ (ಮಾವ°) ಡಾಕ್ಟ್ರ ಆದವು, ಮಾಲಿಂಗ ಮಾವಂಗೆ ಒಕಾಲ್ತಿಗೆ.

ಹತ್ತು-ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆಯೇ ಕೊಡೆಯಾಲಲ್ಲಿ ಎಂ.ಮಹಾಲಿಂಗ ಭಟ್ ಹೇಳಿರೆ ದೊಡ್ಡ ವಕೀಲ. ಅದು ಅಯೋಧ್ಯೆ ಗಲಾಟೆ ಆತಲ್ದ, ಅಂಬಗ ಎಂತದೋ ದಸ್ಕತ್ತು ಹಾಕಿ ಕಳ್ಸಿದ್ದವಡ ನಮ್ಮ ಊರಿಂದ. ಅಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥಿಕೆ. ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಹಾಯ್ಕೋರ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹೋಕು ಅಂಬಗಂಬಗ. ತುಂಬ ಹೆಸರು ಹೋದ ಒಕೀಲ. ಆದರೆ ಊರು ಮಾಂತ್ರ ಅಂದೇ ಬಿಟ್ಟಿದವು. ಅಣ್ಣ ಶಂಕರ ಭಟ್ರು ಬದಿಯಡ್ಕಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಡಾಕ್ಟ್ರ. ಒಳ್ಳೆ ಕೈ ಅವರದ್ದು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲೋರು ಹೇಳುಗು. ಏಳುಲೇ ಎಡಿಯದ್ದ ಜೆನವುದೇ ಇವರ ಮದ್ದಿಲಿ ಮದುಮ್ಮಾಯನ ಹಾಂಗೆ ಎದ್ದು ಕೂರುಗಡ. ಮನೆಂದಲೇ ಹೋಗಿ ಬಕ್ಕು. ಕಪಿಲೆ ಬಣ್ಣದ ಚವರ್ಲೇಟು ಕಾರು ಇಕ್ಕು ಅವಕ್ಕೆ, ಪೆಟ್ರೋಲು ಹಾಕುತ್ತದು. ಮೇಗಣ ಪೇಟೇಲಿ ಸ್ವಂತ ಮಾಳಿಗೆಲಿ ಇಪ್ಪದು.

ಮುಂದೆ ಪಾಲಾತು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂಗೆ. ಜಾಗೆಲೇ ಪಾಲು ಮಾಡಿಗೊಂದವು, ೨೦ ಎಕರೆ ದೊಡ್ಡ ಬೈಲಿನ. ತೋಡ ಕರೆ ಆದ ಕಾರಣ ಇಬ್ರಿಂಗೂ ತೋಡು ಸಿಕ್ಕುತ್ತ ಹಾಂಗೆ. ಹಳೆ ಮನೆ, ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣಂಗೆ ಬಂತು. ಅಣ್ಣನ ಜಾಗೆ ಚೆಂದ ಆತು. ತಮ್ಮ ನದ್ದು ಹಡಿಲು ಬಿದ್ದತ್ತು. ಒರಿಶಾವದಿ ಪೂಜೆಗೆ ಬಂದು ಸೇರುಗು, ಅಷ್ಟೇ.

ನೋಡ್ಲೆ ಕಷ್ಟ ಆವುತ್ತು ಹೇಳಿ ಗೇಣಿಗೆ ಮಡಗಿದ. ಡಿಕ್ಲರೇಷನು ಬಂದ ಸಮಯಲ್ಲಿ ಗೇಣಿ ಯವರ ಹತ್ತರೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಬಿಡುಸಿಗೊಂಡ. ಹೀಂಗೆ ಇದ್ದರೆ ಕಷ್ಟ ಹೇಳಿ ಮಾರ್ತ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ. ಇವ° ಹೇಳ್ತ ಕ್ರಯಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ದೊಡ್ಡ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರ್ಸಿದ್ದ°ಯಿಲ್ಲೆ. ಹೆರಾಣೋರು ಕೆಲವು ಬಂದರೂ ಇವಂಗೆ ಹೊಂದಿಕೆ ಆಯಿದಿಲ್ಲೆ.
ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರೀ ಆಗಿ ಗಾಡಿ ಉಸ್ಮಾನೆಯ ದೊಡ್ಡ ಮಗ° ಮಮ್ಮದೆ, ದುಬೈಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಾಸು ಬಂತು. ಆರದ್ದೋ ತಲೆ ಒಡದು ಬಂದದು ಹೇಳಿ ಹೇಳುಗು, ಜೆನಂಗೊ. ಎಂತ ಹೇಳಿ ನವಗರಡಿಯ ಇದಾ! ಅಂತೂ ಇವರ ಕೊಡ್ಲಿಪ್ಪ ಜಾಗೆಗೆ ಮೆಲ್ಲಂಗೆ ಕೊಕ್ಕೆ ಹಾಕಿತ್ತು. ಪೈಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಂತ್ರ ಒಲವಿದ್ದ ಕಾರಣ ಈ ಮಣ್ಣಗುಡ್ದೆಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪೊನ್ನಂಬ್ರ ಎಂತ ಇಲ್ಲೆ ಹೇಳಿಗೊಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರಯದ ಒಂದೂವರೆ ಪಾಲು ಪೈಸಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟ, ಉಷಾರಿ ಮಾಣಿ.

ಜೆನ ಕೂಬಗಳೇ ನಮ್ಮೊರಿಂಗೆ ವಾಸನೆ ಬೈಂದು, ಲಗಾಡಿ ತೆಗೆತ್ತು ಜಾಗೆಯ ಹೇಳಿ. ಕೂದ ವರ್ಷವೇ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಸಾಗುವಾನಿ, ಹಲಸು ಮರಂಗಳ ಪೂರ ಅದರ ಬಾವ, ಸೂರಂಬೈಲಿನ ಇಬ್ರಾಯಿಗೆ ಕೊಟ್ಟತ್ತು. ಮರದ ಮಿಲ್ಲು ಇದ್ದಿದಾ, ಗುಣಾಜೆ ಮಾಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿಗೆ ತಿರುಗುತ್ತಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ. ಜಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಿ ಆಗಿ ರಜ್ಜ ಬಿಡುಸಾಡಿ ಆದ ಮತ್ತೆ, ಅದರ ತಮ್ಮಂಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟತ್ತು. ಕರೇಲಿ. ಮತ್ತೆ ತಂಗೆ-ಬಾವಂಗೆ ಒಂದು ಮನೆ. ಮತ್ತೆ ಅದರ ಅಪ್ಪನ ೨ನೆ ಬ್ಯಾರ್ತಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಅದರ ಕಚ್ಚೋದಡ ಕೆಲಸದ್ದವಕ್ಕೆ, ಒಂದೊಂದು ಹಿತ್ತಿಲು. ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಆ ೧೦ ಎಕ್ರೆಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈಗ 28 ಮನೆ ಇದ್ದಡ! 30 ಆದ ಕೂಡ್ಲೇ ಒಂದು ಪಳ್ಳಿ ಆಯೆಕ್ಕಡ ಅವಕ್ಕೆ. ಮೊನ್ನೆ ಕೇರಳ ಗೊರ್ಮೆಂಟಿನ ಜೆನಂಗೊ ಬಯಿಂದವಡ. ಪಳ್ಳಿಗೆ ಜಾಗೆ ನೋಡ್ಲೆ.ಸದ್ಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟೋಣ ಆವುತ್ತು, ಒಂದು ಮದ್ರಸ, ಒಂದು ಮುಕ್ರಿಯುದೆ. ಊರಿಲಿ ಆ ಬೈಲಿಂಗೆ ಮಿನಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹೇಳಿ ಹೆಸರು. ನಮ್ಮ ಮಾಣಿಯಂಗ ಇದ್ದ 'ಮಾಣಿ'ಪ್ಪಾಡಿ ಈಗ ಚೆಕ್ಕಂಗಳೇ ತುಂಬಿದ್ದವು.

ಈಚ ೧೦ ಎಕ್ರೆಲಿ ಇದ್ದ ಶಂಕರ ಮಾವಂಗೆ 5 ಜೆನ ಮಕ್ಕೊ. ದೊಡ್ದವಂದೆ, ಮೂರ್ನೆಯವಂದೆ ಬೆಂಗ್ಲೂರಡ. ಎರಡನೆಯವ ನೀರ್ಚಾಲಿಲಿ ಮಾಷ್ಟ್ರ°,ಮತ್ತೆ ೨ ಕೂಸುಗೊ. ಒಂದರ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯದ ಅತ್ಲಾಗಿ ಕೊಟ್ಟದು. ಇನ್ನೊಂದರ ಮಂಗ್ಲೂರಿಂಗೆ. ಇಡೀ ೧೦ ಎಕರೆ ಜಾಗೆ ನೋಡಿಗೊಂಬದು ಈ ಮಾಷ್ಟ್ರಣ್ಣ ಇದಾ. ಅವಕ್ಕೂ ಈಗ ಪುರೇಸುತ್ತಿಲ್ಲೆ. ಶಾಲೆ ಕೆಲಸ, ಅದು ಇದು ಹೇಳುದರ ಎಡಕ್ಕಿಲಿ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆವುತ್ತಾ ಇದ್ದು. ಒಂದೊಂದರಿ ಜಾಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಪೇಟೆ ಕರೆಲಿ ಕೂಪ ಹೇಳಿ ಕಾಣುತ್ತು. ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಮಮ್ಮದೆಯೇ ತೆಕ್ಕೊಂಗು ಈಗ. ಪೈಸೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ - ಇಷ್ಟುದೆ.

ಅದಿರಳಿ,
ಒಪ್ಪಣ್ಣನ ಮನೆಲಿ ತುಂಬಾ ಜೆರಳೆಗೊ ಬಾವ. ಹೊಸ ಮನೆ, ಮದಲಾಣ ಹಾಂಗೆ ಮುಳಿ ಅಲ್ಲ. ಬಂದವಸ್ತು ಇಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಮನೆ. ಒಕ್ಕಲಾಗಿ ೨ ವರ್ಷ ಆತಷ್ಟೇ. ಜಾಸ್ತಿ ವಸ್ತುಗಳೂ ತುಂಬಿದ್ದಿಲ್ಲೆ. ಆದರೂ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜೆರಳೆಗೊ. ತಿಂಬ ವಸ್ತು ಒಂದೂ ಬಿಡ್ಸಿ ಮಡಗಲೇ ಗೊಂತಿಲ್ಲೇ, ಬಂದಾತು. ಅಟ್ಟುಂಬೊಳ ಮೇಗೆ ಮಡಗಿದ ಸಕ್ಕರೆ ಕರಡಿಗೆ ತೆಗದರೆ ಮೋರಗೆ ಒಂದು ಮುಷ್ಟಿ ಉದುರುಗು. ಬಟ್ಟಮಾವ° ಅಕ್ಷತೆಕಾಳು ಹಾಕಿದ ಹಾಂಗೆ. :-)

ಅಮ್ಮಂಗೆ ಅಂತೂ ಬೊಡುದತ್ತು. ಒಪ್ಪಕ್ಕಂಗೆ ಜೆರಳೆ ಕಂಡರೇ ಆಗ. ಸಣ್ಣ ಇಪ್ಪಗ ಒಂದು ಜೆರಳೆ ಪಿಚಿಕ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿದಡ್ಡ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಜೆರಳೆ ಹೇಸಿಗೆ- ಜೆರಳೆ ಹೇಸಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾದ್ಸಿದಡ್ಡ. ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಆದ ಮತ್ತುದೇ ಹಾಂಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ. ಮೀವಲೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಜೆರಳೆ ಕಂಡರೆ ನಾಗರ ಹಾವು ಕಂಡ ಹಾಂಗೆ ಕಿರ್ಚುಗು. ಹಾಂಗೆ, ಈಗ ತುಂಬಿದ ಜೆರಲೆಗಳ ಎಂತಾರು ಮಾಡಿ ಮುಗುಷೆಕ್ಕು ಹೇಳಿ, ಆಚಕರೆ ಮಾಣಿಯ ಹತ್ತರೆ ಹೇಳಿದೆ. ಒಂದು ಕುಪ್ಪಿ ಬದಿಯಡ್ಕ ಮೆಡಿಕಲ್ಲಿಂದ ತಂದು ಕೊಟ್ಟ°, ಒಳ ಗೇಸು ಇಪ್ಪದು. ಮದುವೆ ಮನೆ ಸೆಂಟಿನ ಹಾಂಗೆ. ಪುಸುಲ್ಲನೆ ಬಪ್ಪದು. ಅವಂಗೆ ಈ ಲೋಟನೆಗೊ ಎಲ್ಲ ಗೊಂತಿದ್ದಿದ. ಬಿಡ್ಲೆ ಹೇಳಿದ° ಬಿಟ್ಟೆ. ಮರದಿನ ಎದ್ದು ನೋಡಿರೆ ಪೂರಾ ಜೆರಳೆ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದೊಂಡು ಇತ್ತು.


ಎಲ್ಲ ಉಡುಗಿ ಕರೆಲಿ ಕೂಡಿತ್ತಿದ್ದೆ. ಸೂರಂಬೈಲಿಂಗೆ ನೆಡಕ್ಕೊಂಡು ಹೆರಟ ಅಜ್ಜಕಾನ ಬಾವ ಜೆಗಿಲಿಲಿ ಈ ರಾಶಿ ನೋಡಿ ಕೇಳಿದ, ಇದರ್ಲಿ ಸುರುವಿಂಗೆ ಬಂದ ಮಮ್ಮದೆ ಯಾವದು ಬಾವ? ಹೇಳಿ.
ಅಪ್ಪನ್ನೇ ಹೇಳಿ ಕಂಡತ್ತು ಎನಗೆ. ಸುರುವಿಂಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದ ಜೆರಳೆಯ ಮುಗುಶಿದ್ದರೆ ಈಗ ಮಾಣಿಪ್ಪಾಡಿಲಿ ಆದ ಹಾಂಗೆ ಒಂದು ರಾಶಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಿತಿಲ್ಲೆ. ಅಲ್ದಾ?


ಒಂದೊಪ್ಪ: ಒಪ್ಪಣ್ಣನ ಮನೆಲಿಪ್ಪ ಮದ್ದಿಲಿ ಜೆರಳೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಕ್ಕು, ಎಷ್ಟೋ ಮಾಣಿಪ್ಪಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ್ದರ ಹೇಂಗೆ ಬಾವ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುದು? ಛೆ.