ಒಪ್ಪಣ್ಣನ ಸುರುವಾಣ ಪೋಷ್ಟು . . . !

ಓ-ಹೋಯ್ ಭಾವಯ್ಯ...
ಮಧೂರು ಗೆಣಪ್ಪಣ್ಣಂಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಗೊಂಡು, ಹವ್ಯಕ ಭಾಷೆಲೇ ಬರೆತ್ತ ಆಲೋಚನೆಲಿ ಈ ಬ್ಲೋಗು ಸುರು ಮಾಡ್ತೆ.

ಹವ್ಯಕ ಭಾಷೆಲಿ ಸುಮಾರು ನಮೂನೆ ಇದ್ದು- ಮಂಗ್ಳೂರು, ಶಿರ್ಸಿ , ಸಾಗರ ಇತ್ಯಾದಿ ಊರಿಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಶೆಗೊ.
ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಹೊಬಳಿಲೇ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದ್ದು. ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೀಮೆ ಭಾಷೆ, ವಿಟ್ಲ ಸೀಮೆ ಭಾಷೆ , ಪಂಜ ಸೀಮೆ ಭಾಷೆ, ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಭಾಷೆ,ಮಡಿಕೇರಿಯ ಹೊಡೆಲಿ ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತವು.
ಅದರ ಎಲ್ಲವನ್ನುದೇ ಬಪ್ಪ ಹಾಂಗೆ ಈ ಬ್ಲಾಗಿನ ಕೊಂಡು ಹೊವುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಎನ್ನ ನಂಬಿಕೆ..

ನಿಂಗಳುದೆ ಬರೆಯಿ ಒಪ್ಪಣ್ಣಂದ್ರೇ ..
ಆತೋ?

~~
ಒಪ್ಪಣ್ಣ