ಆರು ಬೇಕಾತು? ಒಪ್ಪಣ್ಣನೋ?

ಅವ° ಓ ಇಲ್ಲಿದ್ದ°:

ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, ಮಾತಾಡ್ತ°.
ಕಾಂಬನೋ?
~
ಒಪ್ಪಣ್ಣ